Minggu, 22 Maret 2009

Abdullah Bin Saba’ Pendiri Syiah, Benarkah?

Mereka semua itu sebenarnya telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba’ dari satu sumber yaitu; Sayf ibn Umar at-Tamimi dalam bukunya “al-Futuh al-kabir wa al-riddah dan al-Jamal wal-masir Aishah wa Ali”. Dari cerita Sayf inilah beberapa orang penulis telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba’ tersebut. Padahal pribadi Sayf adalah seorang penulis yang tidak dipercaya oleh kebanyakan penulis-penulis kitab rijal seperti Yahya ibn Mu’in, Abu Dawud, al-Nasai, Ibn Abi Hatim, Ibn al-Sukn, Ibn Hibban, al-Daraqutni, al-Hakim, al-Firuzabadi, Ibn Hajar, al-Suyuti, dan al-Safi al-Din. Istilah Saba’iyyah diberikan maksudnya yang baru oleh Sayf ibn Umar pada pertengahan kedua tahun Hijrah yang menggunakannya untuk ditujukan kepada golongan sesat yang kononnya diasaskan oleh tokoh khayalan Abdullah ibn Saba’.

—————————————————

Abdullah Bin Saba’ Pendiri Syiah, Benarkah?

Tuduhan bahwa madzhab syiah adalah ajaran dari si Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba’ telah lama diketengahkan kepada masyarakat muslim dan semacam sudah merasuk di tengah masyarakat bahwa syiah adalah ajaran Yahudi Abdullah ibn Saba’ yang berpura-pura memeluk Islam tetapi bertujuan untuk menghancurkan pegangan aqidah umat Islam.

Abdullah bin Saba’ dikatakan sebagai pendiri madzhab Saba’iyyah yang mengemukakan teori bahwa Ali adalah wasi Muhammad SAWW. Abdullah ibn Saba’ juga dikenali dengan nama Ibn al-Sawda’ atau ibn ‘Amat al-Sawda’- anak wanita kulit hitam. Pada hakikatnya cerita Abdullah ibn Saba’ adalah satu dongengan (fiktif) semata.

Allamah Murtadha Askari telah membuktikan bahwa cerita Abdullah ibn Saba’ yang terdapat dalam beberapa kitab Ahlusunah bersumber dari Al-Tabari (w.310H/922M), Ibn Asakir (w571H/1175M), Ibn Abi Bakr (w741H/1340M) dan al-Dhahabi (w747H/1346M). Mereka semua itu sebenarnya telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba’ dari satu sumber yaitu; Sayf ibn Umar at-Tamimi dalam bukunya “al-Futuh al-kabir wa al-riddah dan al-Jamal wal-masir Aishah wa Ali”. [Murtadha Askari, Abdullah ibn Saba' wa digar afsanehaye tarikhi, Tehran, 1360 H].

Sayf adalah seorang penulis yang tidak dipercaya oleh kebanyakan penulis-penulis kitab rijal seperti Yahya ibn Mu’in (w233/847H), Abu Dawud (w275H/888M), al-Nasai (w303H/915M), Ibn Abi Hatim (w327H/938M), Ibn al-Sukn (w353H/964M), Ibn Hibban (w354H/965M), al-Daraqutni (w385H/995M), al-Hakim (w405H/1014M), al-Firuzabadi (w817H/1414M), Ibn Hajar (w852H/1448M), al-Suyuti (w911H/1505M, dan al-Safi al-Din (w923H/1517M).

Abdullah ibn Saba’, kononnya seorang Yahudi yang memeluk Islam pada zaman Uthman, dikatakan seorang pengikut Ali yang setia. Dia mengembara dari satu tempat ke satu tempat lain untuk menghasut orang banyak supaya bangun dan memberontak menentang khalifah Uthman bin Affan. Sayf menyatakan bahwa Abdullah bin Saba’ adalah sebagai pengasas ajaran Sabaiyyah dan pengasas madzhab ghuluww (sesat). Menurut Allamah Askari, pribadi Abdullah ibn Saba’ ini adalah hasil rekaan Sayf yang juga telah berhasil mencipta beberapa pribadi, tempat, dan kota lain hasil khayalannya. Dari cerita Sayf inilah beberapa orang penulis telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba’ tersebut. Beberapa orang yang erpengaruh dengan kisah bohong Sayf seperti: Said ibn Abdullah ibn Abi Khalaf al-Ashari al-Qummi (w301H/913M) dalam bukunya al-Maqalat al-Firaq, al-Hasan ibn Musa al-Nawbakhti (w310H/922M) dalam bukunya Firaq al-Shiah, dan Ali ibn Ismail al-As’ari (w324H/935M) dalam bukunya Maqalat al-Islamiyyin.

Allamah al-Askari mengupas hakekat cerita Abdullah ibn Saba’ dari riwayat syiah dari Rijal oleh al-Kashshi. Al-Kashshi telah meriwayatkan dari sumber Sa’d ibn Abdullah al-Ashari al-Qummi yang menyebut bahawa Abdullah ibn Saba’ mempercayai kesucian Ali sehingga menganggapnya sebagai seorang nabi. Hal itu karena mengikut dua riwayat ini, Ali AS memerintahkannya menyingkirkan fahaman tersebut, dan disebabkan keengganannya itu Abdullah ibn Saba telah dihukum bakar hidup-hidup. Walau bagaimanapun menurut Sa’d ibn Abdullah, Ali telah menghalau Ibn Saba’ ke Madain dan di sana dia menetap sehingga Ali AS menemui kesyahidannya. Pada ketika itu Abdullah ibn Saba’ mengatakan: Ali AS tidak wafat, sebaliknya, ia akan kembali semula ke dunia.

Al-Kashshi, selepas meriwayatkan lima riwayat yang berkaitan dengan Abdullah ibn Saba’ menyatakan bahwa tokoh ini didakwa oleh golongan Sunni sebagai orang yang pertama yang mengumumkan tentang Imamah (kepemimpinan) Ali AS. Allamah Askari menyatakan bahwa hukuman bakar hidup-hidup adalah satu perkara bid’ah yang bertentangan dengan hukum Islam, tiada beda antara madzhab Syi’ah ataupun Sunnah.

Kisah tersebut tidak akan pernah kita jumpai dalam kitab-kitab karya tokoh-tokoh sejarah yang masyhur seperti Ibn al-Khayyat, al-Yakubi, al-Tabari, al-Masudi, Ibn Al-Athir, ibn Kathir atau Ibn Khaldun. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah ibn Saba’ sebelum peristiwa pembunuhan Uthman atau pada zaman pemerintahan Imam Ali AS tidak pernah disebut oleh para penulis yang terdahulu seperti Ibn Sa’d (w230H/844M0, al-Baladhuri (w279H/892M) atau al-Yaqubi. Hanya al-Baladhuri yang hanya sekali saja menyebut namanya dalam buku Ansab al-Ashraf ketika meriwayatkan peristiwa pada zaman Imam Ali AS. Al-Baladuri berkata: ” Hujr ibn Adi al-Kindi, Amr ibn al-Hamiq al-Khuzai, Hibah ibn Juwayn al-Bajli al-Arani, dan Abdullah ibn Wahab al-Hamdani - ibn Saba’ datang kepada Imam Ali AS dan bertanya kepada Ali AS tentang Abu Bakar dan Umar…”. Ibn Qutaybah (w276H/889M) dalam bukunya al-Imamah wal-Siyasah dan al-Thaqafi (w284H/897M) dalam al-Gharat telah menyatakan peristiwa tersebut. Ibn Qutaybah memberikan identitas orang ini sebagai Abdullah ibn Saba’. Sa’d ibn Abdullah al-Ashari dalam bukunya al-Maqalat wal-Firaq menyebutkan namanya sebagai Abdullah ibn Saba’ pengasas ajaran Saba’iyyah - sebagai Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. Ibn Malukah (w474H/1082M) dalam bukunya Al-Ikmal dan al-Dhahabi (w748H/1347M) dalam bukunya al-Mushtabah ketika menerangkan perkataan ‘Sabaiyyah ‘, menyebut Abdullah ibn Wahb al-Saba’i, sebagai pemimpin Khawarij. Ibn Hajar (w852H/1448M) dalam Tansir al-Mutanabbih menerangkan bahawa Saba’iyyah sebagai ‘ satu kumpulan Khawarij yang diketuai oleh Abdullah ibn Wahb al-Saba’i’. Al-Maqrizi (w848H/1444M) dalam bukunya al-Khitat menamakan tokoh khayalan Abdullah ibn Saba’ ini sebagai ‘Abdullah ibn Wahb ibn Saba’, juga dikenali sebagai Ibn al-Sawda’ al-Saba’i.’

Allamah Askari mengemukakan rasa keheranannya disaat tidak seorang pun dari para penulis tokoh Abdullah ibn Saba’ ini menyertakan nasabnya, satu perkara yang agak ganjil bagi seorang Arab yang pada zamannya memainkan peranan yang penting. Penulis sejarah Arab tidak pernah gagal menyebutkan nasab bagi kabilah-kabilah Arab yang terkemuka pada zaman awal Islam. Tetapi dalam kisah Abdullah ibn Saba’, yang dikatakan berasal dari San’a Yaman, tidak dinyatakan kabilahnya. Allamah Askari yakin bahawa Ibn Saba’ dan golongan Sabai’yyah adalah satu cerita khayalan dari Sayf ibn Umar yang ternyata turut menulis cerita-cerita khayalan lain dalam bukunya. Walau bagaimanapun, nama Abdullah ibn Wahb ibn Rasib ibn Malik ibn Midan ibn Malik ibn Nasr al-Azd ibn Ghawth ibn Nubatah in Malik ibn Zayd ibn Kahlan ibn Saba’, seorang Rasibi, Azdi dan Saba’i adalah pemimpin Khawarij yang terbunuh dalam Peperangan Nahrawan ketika menentang Imam Ali AS.

Nampaknya kisah tokoh Khawarij ini telah diambil oleh penulis kisah khayalan itu (Sayf bin Umar at-Tamimi) untuk melukiskan pribadi khayalan yang menjadi orang pertama menyebarkan Imamah Ali AS. Nama pribadi ini tiba-tiba muncul untuk memimpin pemberontakan terhadap khalifah Uthman, menjadi dalang mencetuskan Perang Jamal, menyebarkan kesucian Ali AS, kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali AS atau dihalau oleh Ali AS dan tinggal dalam buangan, selepas wafat Imam Ali AS. Abdullah bin Saba’ dinyatakan sebagai penyebar ajaran kesucian Ali AS, dan Ali tidak mati melainkan akan hidup kembali. Ia digambarkan sebagai pribadi yang paling vokal dan lantang di hadapan musuh-musuh Ali AS.

Menurut Allamah Askari, perkataan Saba’iyyah adalah berasal-usul sebagai satu istilah umum untuk kabilah dari bahagian selatan Semenanjung Tanah Arab iaitu Bani Qahtan dari Yaman. Kemudian disebabkan banyak daripada pengikut-pengikut Imam Ali bin Abi Talib AS berasal dari Yaman seperti Ammar ibn Yasir, Malik al-Ashtar, Kumayl ibn Ziyad, Hujr ibn Adi, Adi ibn Hatim, Qays ibn Sa’d ibn Ubadah, Khuzaymah ibn Thabit, Sahl ibn Hunayf, Uthman ibn Hunayf, Amr ibn Hamiq, Sulayman ibn Surad, Abdullah Badil, maka istilah tersebut ditujukan kepada para penyokong Ali AS ini. Justru Ziyad ibn Abihi pada suatu ketika mendakwa Hujr dan teman-temannya sebagai ‘Saba’iyyah.’ Dengan bertukarnya maksud istilah, maka istilah itu juga turut ditujukan kepada Mukhtar dan penyokong-penyokongnya yang juga terdiri dari kelompok-kelompok yang berasal dari Yaman. Selepas runtuhnya Bani Umayyah, istilah Saba’iyyah telah disebut dalam ucapan Abu al-Abbas Al-Saffah, khalifah pertama Bani Abbasiyyah, ditujukan kepada golongan Syi’ah yang mempersoalkan hak Bani Abbas sebagai khalifah.

Walau bagaimanapun Ziyad maupun Al-Saffah tidak mengaitkan Saba’iyyah sebagai golongan yang sesat. Malahan Ziyad gagal mendakwa bahwa Hujr bin Adi dan teman-temannya sebagai golongan sesat. Istilah Saba’iyyah diberikan maksudnya yang baru oleh Sayf ibn Umar pada pertengahan kedua tahun Hijrah yang menggunakannya untuk ditujukan kepada golongan sesat yang kononnya diasaskan oleh tokoh khayalan Abdullah ibn Saba’.


18 Tanggapan ke “Abdullah Bin Saba’ Pendiri Syiah, Benarkah?”

 1. SIAPAKAH ABDULLAH BIN SABA?
  Jati diri Abdullah bin Saba diperselisihkan. Ada sebagian ulama tarikh yang menisbatkannya ke suku Himyar. Sementara Al-Qummi memasukkannya ke dalam suku Hamadan. Adapun Abdul Qahir al-Baghdadi menyebutnya berasal dari kabilah Al-Hirah. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat, Ibnu Saba berasal dari Rumawi. Tetapi Ath-Thabari dan Ibnu Asakir menyebutnya berasal dari negeri Yaman.

  Syaikh Abdullah Al-Jumaili menyatakan bahwa dirinya condong kepada pendapat yang terakhir. Dalihnya, pendapat ini mengakomodasi mayoritas pendapat tentang negeri asal Ibnu Saba. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat pertama (ia berasal dari suku Al-Himyar), juga dengan pendapat kedua (ia berasal dari suku Hamadan). Pasalnya, dua kabilah ini berasal dari Yaman. Sementara pendapat Ibnu Katsir dan Al-Baghdadi tidak sejalan. [2]

  Perbedaan pendapat ini muncul lantaran keberadaan dirinya yang sengaja ia rahasiakan, sampai orang-orang yang sezaman dengannya pun tidak mengenalnya, baik nama maupun negeri asalnya. Sengaja ia sembunyikan identitas dirinya, karena ia memiliki rencana rahasia, yaitu ingin berbuat makar terhadap Islam. Dia tidaklah memeluk Islam, kecuali untuk mengelabui, karena ia ingin menggerogoti Islam dari dalam.

  Diantara kitab-kitab karya ulama Syi’ah yang mengungkap keberadaan Abdullah bin Saba ialah kitab Risalah Al-Irja (karya Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah), Al-Gharat (Abu Ishaq Ibrahim bin Muhamamd Sa’id Al-Asfahani), Al-Maqalatu wal Firaq (Sa’ad bin Abdillah Al-Qummi), Firaqu Asy-Syi’ah (Muhammad Al-Hasan bin Musa An-Nubakhti) Rijalu Al-Kisysyi (Abu Amr Muhammad bin Umar Al-Kisysyi), Rijalu Ath-Thusi (Abu Ja’far Muhammad bin Al-Hasan Ath-Thusi), Syarah Ibni Abil Hadid li Nahji Al-Balaghah (Izzudin Abu Hamid Abdul Hamid bin Hibatullah yang lebih popular dengan sebutan Ibnu Abil Hadid Al-Mu’tazili Asy-Syi’i, Ar-Rijal (Al-Hasan bin Yusuf Al-Hilli), Raudhatul Jannat (Muhammad Baqir Khawansari), Tanqihul Maqal fi Ahwali ar-Rijal (Abdullah Al-Mamqani), Qamusu Ar-Rijal (Muhammad Taqiyyi At-Tustari), Raudhatush Shafa, sebuah buku sejarah tentang Syi’ah yang ditulis dengan bahasa Parsi. Ini sebagian buku-buku Syi’ah yang meyinggungnya.

  —————————-

  Islam Syiah:

  Jelas, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Ibnu Saba’ adalah karangan Saif bin Umar at-Tamimi yang dijadikan rujukan banyak para ahli sejarah. Sebelum masa Saif, tidak ada satupun sejarawan yang menjelaskan tentang apa dan siapa Ibnu Saba’.

  Adapun tentang para ulama Syiah yang dinyatakan itu, yang paling jelas adalah pendapat Allamah Murtadha al-Askari yang membahas khusus dengan karya yang tebal tentang Abdullah bin Saba’ sebagai sahabat fiktif bikinan Saif bin Umar at-Tamimi. Beliau merepresentasi pendapat umum ulama Syiah. Saya aneh dan merasa heran kepada pak Anas…tahu dari mana kitab-kitab Syiah yang katanya membehas dan menetapkan akan keberadaan Abdullah bin Saba’, padahal kami berada di pusat Syiah (Qom-Iran) dengan menguasai bahasa Arab dan Persia. Apakah pak Anas pernah lihat langsung apalagi membaca buku-buku itu? Apalagi beliau menukil dengan mengatakan “Raudhatush Shafa, sebuah buku sejarah tentang Syi’ah yang ditulis dengan bahasa Parsi”, apakah beliau paham bahasa Persia? Jika tidak maka kami yakin bahwa beliau hanya mendapat informasi “katanya” dan “saya dengar” yang tidak mengandung muatan ilmiah sama sekali…Untuk berdiskusi yang baik, selain harus menghindari temperamen emosional yang berlebihan, juga harus menjaga standart-standart ilmiah yang baik dengan menjaga kejujuran dalam menukil buku, bukan cukup dengan “katanya fulan” dan “saya dengar dari fulan” saja…kalau mau debat kusir, sepertinya di pasar lebih cocok, bukan di sini…maaf


 2. di/pada Februari 20, 2008 pada 3:52 am Quito Riantori

  Wah kalo cuma kutap-kutip sana sini, kaum Wahabi paling jago, Mas…he..3x..maklum aja deh…mereka baca sendiri?..Wallahu a’lam…Salam…tulisan yang bagus dan bermutu.


 3. Abdulla Bin Saba, seperti cerita “Si Putri Duyung” namanya saja yg terkenal se antero dunia, tapi wujudnya tidak ada yang pernah melihatnya!!

  Lakon Fiktif, yang percaya ahli takhayul aja.


 4. di/pada April 2, 2008 pada 8:02 am maukenal

  merujuk kpd dakwaan pak anas, apakah memang benar terdapat nama Abdullah bin saba’ (walau apa tujuan disebutkan) dalam kitab2 Syiah seperti yang didakwanya itu? jawapan ini perlu dikeranakan org2 yang anti Syiah sering sahaja menggunakan alasan2 ini dalam menolak Syiah. Mohon saudara Islam Syiah bantu menjawabnya. trimas

  —————————————————-

  Islam Syiah:
  Silahkan yang mengatakan bahwa Syiah dari Abdullah bin Saba’ membuktikan bahwa, adakah selain Saif bin Umar at-Tamimi yang menjelaskannya? Semua yang mengatakan bahwa Syiah darinya kembali ke pribadi Saif. Sedang kita tahu bahwa Saif adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya.


 5. Saya cuma mau komentar singkat saja…

  Ambillah pendapat wahaby benar (walupun sebenarnya tidak benar)

  lalu yang mengusir Zionist dari Tanah Libanon siapa ya..?

  bila memang ‘kang saba’ ini adalah asal muasal Adanya Syiah, kok ya.. Hizbullah mengusir Zionist dari Tanah Libanon…

  hemm… salam aja buat kang saba’ yang mungkin sekarang makin terkenal seperti Kapten Gundam… :)


 6. aneh!!! lucu cerita tahayul abdullah bin saba’ yang ga bisa dibuktiin secara ilmiah dikatakan valid. Tapi keterlibatan Spionase Inggris terhadap sekte wahaby kok sengaja ditutupi.


 7. assalamualaykum..
  saya juga ingin masuk campur dalam hal siapa mengusir siapa.

  1. kalaulah hizbollah berjaya menghalau / mengusir israel dari jazeerah libanon,adakah itu bermakna ianya satu kemenangan bagi islam? Atau kemenangan syiah?

  2. Rasul s.a.w juga pernah kalah dalam peperangan UHUD,adakah kekalahan ini bermakna Rasul s.a.w itu bathil atau islam itu kalah?

  3. Dan ini sebagai fakta,sebelum hizbollah mengusir israel di libanon,panglima Islam salahuddin al aiyubi telah mengusir israel dan dapat bertahan selama beratus tahun. Kerajaan salahuddin juga akhirnya tumbang. Adakah ini bermakna salahuddin itu bathil atau islam itu kalah?

  4. Negara amerika adalah negara termaju,juga jepang dan korea,negara mereka bukan negara islam. Islam di sana adalah minoriti. Adakah dengan kemajuan mereka bermakna agama kristian mereka adalah benar? Indonesia negara yang boleh di katakan miskin dan hutang luar negara yang banyak,tetapi majoriti penduduknya islam hampir 98%,bolehkah kita katakan Islam di indonesia kalah?

  5. Apa bolehkah kita meletakkan akal fikiran kita yang amat sempit ruangnya ini lebih tinggi tempatnya dari Al-quran hadis?

  solla annabi..

  ——————————————————-

  Islam Syiah:

  1- Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Israil hanya musuh Islam tertentu saja dan teman bagi Islam yang lain? Apakah Hizbullah berjuang melawan Israel hanya menggunakan dan mengatasnamakan Syiah saja atau mengatasnamakan Islam secara umum. Jika anda membaca dan mendengar berita non Barat maka anda akan menilai perjuangan Hizbullah secara obyektif. Terbukti, dukungan terhadap Hizbullah dari kaum muslimin (Sunnah-Syiah) di segala penjuru dunia baik dari kalangan awam maupun ulama terus berdatangan.

  2- Jika menang-kalah suatu peperangan hanya dilihat dari kerugian material saja, maka apa beda antara kita dengan kaum materialis. Secara material Hizbullah banyak mengalami kerugian, tetapi bagaimana mental Zionis pasca peperangan itu? Sebagaimana bagaimana mental kaum Musyrik Quraisy walaupun pasca ‘kemenangan’ (nisbi) mereka di Uhud?

  3- Jawaban ketiga hampir sama dengan ke-2. Tetapi harus diingat bahwa, adakah zaman Salahuddin sudah berdiri Zioniosme? Anda tahu Zionisme berdiri tahun berapa dan oleh siapa? Selayaknya anda banyak baca sejarah. Ingat juga, tidak semua orang yang beragama Yahudi pasti Zionis, tetapi pasti sebaliknya. Tahukah anda beda antara Yahudi dengan Zionisme?

  4- Ini lagi, nampak sekali bahwa pandangan anda hanya berskup materi. Apakah materi versi anda adalah segala-galanya sehingga menjadi tolok ukur kemajuan? Anda tahu apa itu Islam? Apakah sewaktu umat Islam mundur berarti Islam adalah agama yang mundur dan mengajak kepada kemunduran? Ataukah karena kaum muslim yang mundur tadi karena sudah tidak lagi tidak mengindahkan ajaran agamanya? DAri sinilah akhirnya kita terkadag sering memisahkan antara Islam dengan pengikutnya (Islam KTP).

  5- Jika lebih tinggi, tentu tidak bisa. Tetapi bukan berarti kita remehkan otoritas dan potensi akal dalam menyingkap hakekat. Tidak kurang dari 500 ayat al-Quran yang menelaskan (bahkan memerintahkan) agar kita menggunakan akal. Akal adalah ’salah satu sarana’ yang Allah jadikan pada diri manusia untuk mengajaknya menuju kebenaran. Ingat, salah satu sarana, bukan satu-satunya.


 8. alhamdulillah.. semakin jelas pada saya kepalsuan kisah Abdullah bin Saba’ ini.. terima kasih saudara2ku..


 9. di/pada Juli 12, 2008 pada 8:39 pm pencari kebenaran

  pinter banget ngarang ceritanya,,,
  bisa jadi sinetron nee,,


 10. di/pada Juli 15, 2008 pada 8:34 am Abdul Aziz

  He..3X jujur saja Hizbullah sebenarnya tidak benar2 mengusir Zionist dari Tanah Libanon dan melindungi nyawa kaum muslimin libanon…yg mereka lakukan setelah memborbardir Yahudi Israel…, truus kabur dan berpindah-pindah, sehingga pemukiman penduduk muslim yang tak berdosalah yang jadi sasaran tembak rudal balas dendam Israel..!, liat aja perbandingan korban jiwa serangan Hizbullah ke Israel dengan serangan balik Israel ke Libanon…, Ingatlah NAMA Hizbullah tidaklah merubah hakekat mereka yang sebenarnya…! zaman sekarang ini yang culas juga bisa naik daun asal bisa menguasai media & komunikasi massa yang bagus..!

  ——————————————————

  Islam Syiah:
  Kenyataan yang ada di luar tidak akan berobah dengan pernyataan anda itu…sebagaimana diamnya para penguasa negara-negara Arab terhadap kasus Palestina tidak akan membikin Hizbullah, HAMAS, Jihad Islam…dan gerakan Islam lain berpangku tangan dari perlawanan melawan Zionis Israel. Dunia akan melihat siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya pintar menfitnah saja….janji Allah segera nampak, inna wa’dallahi haq wan an-Nashr Qoriib….


 11. tentang abdullah bin saba’ dlm kitab rajalul kisyi yg jalur rawinya itu sampai ke abu ja’far,maka tdk ada rawi yg bernama saif attamimi dlm riwayat itu!

  —————————————————-

  Islam Syiah:
  Saya kebetulan punya buku rijal yang menjadi standart itu. Silahkan tunjukkan halaman dan cetakan mananya, saya akan cek ke buku itu. Itu jika anda pernah merujuk kitab itu secara langsung, bukan asal denger atau nukil2 doang…


 12. sekarang buktikan bahwa para ulama syi’ah itu memang meriwayatkan dari saif
  Saya coba bantu dengan menyebutkan ulama2 syi’ah yang meriwayatkan ttg ibnu saba’
  An Nasyi Al Akbar (293 H)
  Al Qummi (301 H)
  An Naubakhti (310H)
  AL Kisysyi
  Abu Hatim Ar Razi (322H)
  Abu Jafar Muhammad bin Al Hasan at Thuusi (460 H)

  ———————————————————-

  Islam Syiah:
  Jawabannya sama dengan sebelumnya, Silahkan sebutkan satu persatu, akan saya cek di perpustakaan saya….kalau sekedar nyebut nama doang maka bukan pekerjaan ilmiah pak…maaf.


 13. kenapa sih harus ber-syiah? syiah yang benar itu bukankah yang ajarannya aneh2? kenapa tidak kembali ke ahlussunnah wal jamaah. Hati-hati terhadap pihak2 yang ingin memecah umat.

  —————————————————————–

  Islam Syiah:
  Tidak ada ‘keharusan’ untuk bersyiah, sebagaimana tidak ada larangan untuk bersyiah. Tidak ada dalil yang melarang untuk bersyiah.
  Jika tolok ukur keanehan adalah karena karena ketidaktahuan/keterbatasan ilmu anda maka itu bersifat subyektif yang tidak bisa digeneralisir.
  Ahlusunnah, Ahlusunnah yang mana? Bukankah Ahlusunnah juga terbagi-bagi juga? Baik dari sisi teologis (kalam) maupun dari sisi hukum (fikih) terdapat perbedaan yang tak jarang sangat jauh sekali perbedaannya….
  Benar, kita harus sellau waspada terhadap pemecahbelah….tapi apakah ‘persatuan’ itu berarti ‘peleburan’ dan menafikan segala macam keragaman? Jika begitu maka dari sekarang tidak perlu lagi ada mazhab-mazhab teologi ataupun hukum….tidak perlu ada syafi’iyah, hanafiyah, malikiyah, hambaliyah, asyariyah, muktazilah, wahabiyah, syiah, sufiyah dst. Apakah peleburan semacam itu bisa berhasil dan relistis? Kita lihat saja kenyataannya secara obyektif…


 14. dalam tiga bulan terakhir, pengetahuan saya tentang syiah jauuuuuuuuuuh lebih bertambah dibanding sebelumnya

  ya, ada suatu lubang dalam perbandingan sejarah antara sunni-syiah

  keduanya saling tuding,
  wallahu alam

  dari suami tercinta, saya memahami bahwa syiah tidak se”sesat” gambaran yang pernah saya dapat

  Namun, tetap saja, saya tidak setuju dengan pokok SYiah itu sendiri, maksum nya para Imam

  so, thats why,
  saya percaya bahwa Abd.ibn Saba adalah fiktif
  tapi
  saya tetap seorang sunni


 15. di/pada Desember 17, 2008 pada 7:40 pm Islam Syiah

  Silahkan anda tetap Ahlusunah, karena Syiah tidak pernah memaksa saudaranya untuk mengikutinya. Tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, itulah keyakinan Syiah Jakfary.

  Memang terdapat perbedaan antara Sunnah-Syiah, tetapi itu tidak terlalu prinsip sehingga menyebabkan salah satu dari keduanya dapat divonis keluar dari Islam. Karena selain juga terdapat persamaan. Perbedaan antara Sunni-Syiah tidak jauh berbeda dengan perbedaan diantara mazhab-mazhab dalam Sunni sendiri, baik mazhab fikih yang empat ataupun mazhab teologi yang tiga, dalam tubuh Ahlusunnah sendiri.

  Silahkan telaah lagi pendapat Syiah ttg keyakinan mereka berkaitan dengan kemaksuman Imam-Imam mereka. Sebenarnya kalau mau jujur, dalam Ahlusunah walaupun mereka tidak meyakini adanya orang yang maksum selain Rasul, akan tetapi prakteknya ketika mereka meyakini bahwa SEMUA sahabat adalah udul dan tidak boleh dikritisi yang meniscayakan bahwa mereka benar (dengan alasan mereka semua ijtihad) maka itupun sebenarnya -kalau dianalisa lebih lanjut- meyakini kemaksuman SEMUA sahabat itu juga. Jika ijtihad bisa salah, kenapa untuk mengkritisi ijtihad beberapa sahabat yang salah itu pun tidak dibenarkan? Ok, masalah mereka salah terus masuk sorga atau tidak itu bukan urusan kita. Namun, apakah ijtihad yang salah tidak boleh dikritisi untuk mencari yang benar dan layak untuk diikuti buat generasi seperti kita?


 16. @sumodirjo

  kenapa sih harus ber-syiah? syiah yang benar itu bukankah yang ajarannya aneh2? kenapa tidak kembali ke ahlussunnah wal jamaah

  Maaf pertanyaan mas lucu, saya jadi ketawa :mrgreen:

  Salam


 17. pendiri syiah adalah abdullah bin saba’? yang bener aja mas. apa sampeyan semua lum pernah baca kitab nasa’i musnad ahmad, ar-rihlah karangan ibnu batutah. coba tebak apa pendapat mereka tentang sa’if ibn umar at-tamimi (si pengarang dongeng ibn saba’). mereka semua bilang. at-tamimi TUKANG KIBUL (saya aktivis KAMMI yang direncanakan akan dipecat lantaran membela syiah)


 18. Syiah tidak pernah mengharuskan orang menjadi Syiah. Kami hanya menyampaikan hujjah. Sebagaimana Allah SWtidak bisa memaksakan semua manusia beriman, tetapi Allah SWT menunjukkan hujjah-hujjahnya.
  Mengenai kemaksuman sebenarnya hal yang rasional. Jika sepeninggal Rasulullah SAWW tidak ada Imam yang maksum, maka kepada siapa kita akan memohon penjelasan tentang berbagai permasalahan. Bukti karena dipercayai ketidakmaksuman pembahasan tentang tafsir sebuah ayat al-quran saja berbeda-beda belum lagi dalam pengambilan hukumnya.
  Kemaksuman secara logika bisa dicapai oleh siapa saja asalkan memiliki ilmu yang cukup dan mendalam. COntoh kalo mbak mydearchesnut mengetahui dalam sebuah gelas itu berisi racun yang mematikan, saya yakin mbak tidak akan meminum racun itu apalagi terbersit pemikiran untuk meminumnya, dalam hal ini saudara maksum dalam masalah itu (maksum parsial). Kenapa para Imam sedemikian karena para Imam memiliki seluruh pengetahuan.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Assalaualaikum.
Sy berbicara di sini tidak mengatasnamakan Sunni atau syiah atau, mazhab, sekte apapun, sy hanya seorang muslim yg mempercayai Tuhan itu Allah, meyakini Muhammad itu rasul Allah,mencintainya, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya tanpa pernah mencela sahabat yg ini dan menyanjung sahabt yg itu, dan sy mencintai sesama muslim.

Sy cuma heran, kenapa sih kalian (sunni-syiah) selalu memperdebatkan masalah sepele ini? dari dulu sampai sekarang kalian habiskan energi hanya untuk memperebutkan salah benar untuk sesuatu yg kalian sendiri tidak lakukan. Kenapa sih tidak dicari samanya aja? kalau kalian berkaca diri, kita ini bersaudara; satu iman, satu agama, satu nabi, satu keyakinan, kenapa energi yg ada tidak digunakan untuk membangun umat dan bangsa untuk hari esok yg lebih baik? kenapa malah pada ribut musuhan untuk sesuatu yg tidak akan ada ujungnya. Lihatlah di luar sana Yahudi dan nasrani siap mengganyang kita, sedangkan kita hanya sibuk saling mengklaim kebenaran untuk kelompok masing2, kalian tidak sedang membangun agama dan umat ini, kalian justru sedang menghancurkannya.

Sudahlah, berhentilah menjadi melankolis, berhentilah bernostalgian dgn masa lalu yg kita sendiri tidak pernah tahu kebenarannya. Sejarah tidak pernah ada yg jujur, sebab sejarah milik orang yg ada di jaman dmn sejarah itu terjadi, kepentingan politik, golongan dll banyak menjadilan distorsi terhadap sejarah itu sendiri. Kebenaran hanya milik Allah. kalau memang ada diantara kalian ada yg salah di masa lalu kenapa tidak saling memaafkan? Allah saja yg Maha Kuasa bisa memaafkan umatnya sebesar apapun dosanya, masak kalian yg sama2 makhluk penuh dosa begitu sombongnya untuk saling memaafkan?

Kalau benar kalian orang2 sholeh, orang2 yg mencintai agama ini, berhentilah bertikai, berhentilah saling menyalahkan,berhentilah saling mengkafirkan. Mari bergandeng tangan wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.

wassalam